12.11.2017

Pro nováčky

Co naše činnost obnáší?

Jednou týdně probíhají schůzky, tj. setkání asi šesti až jedenácti dětí stejného věku v CVČ Jabloňka na Jabloňové 11 v Medlánkách. Trvají 1,5 až 2 hodiny a jejich součástí jsou zábavné i naučné hry, tvoření, sportovní aktivity a další.

Během roku kromě schůzek probíhají i víkendové akce (cca 1x za tři týdny). Může se jednat o jednodenní výlety, vícedenní přespání nebo výpravy do jiných částí Brna, jiných měst v ČR nebo v létě pod stan. Na akce jezdíme MHD nebo vlakem, spíme na zemi ve skautských klubovnách, školách nebo již zmíněných stanech, poznáváme nové věci a zažíváme spoustu dobrodružství. Účast na akcích není povinná, prosíme však, aby byla co nejvyšší, protože akce jsou součástí našeho celoročního působení a bez nich by skauting nebyl úplný. Aktuální plán akcí najdete zde.

V létě o prázdninách jezdíme na dvoutýdenní tábor na Třebíčsku. Spíme v podsadových stanech a týpý, vaříme na ohni a v polní kuchyni a užíváme si těsné spojení s přírodou a odpočinek od vymožeností moderní civilizace 🙂 Fotky z tábora 2018 najdete zde.

Jak se přihásit

Napište email na zuz.janackova@skaut.cz, volejte na tel. 773 099 874, nebo se přijďte podívat na některou z našich schůzek (pondělí v 17:30 – 19:00, středa v 16:00 – 19:00 v CVČ Jabloňka, první schůzka proběhne v pondělí 10. 9.). Pro přihlášení je dále třeba odevzdat vyplněnou přihlášku (ke stažení zde) a zaplatit registrační poplatek. Cena za jeden kalendářní rok je 1000 Kč, platí se vždy v lednu za celý následující rok (tj. první půlrok do ledna je zdarma) převodem na účet. Víkendové akce se platí zvlášť v hotovosti na srazu.

Slovníček skautských pojmů

Skauting, skaut, Junák a junák

Skauting je celosvětové hnutí dětí a mládeže, založené před více než sto lety britským plukovníkem Robertem Baden-Powellem. Pod hlavičkou tohoto hnutí existují na celém světě (vyjma asi šesti totalitních států) skautské organizace. Jednou z nich je i ta česká, celým jménem nazvaná Junák – český skaut, z.s. Členové této organizace se u nás jmenují skauti, případně skautky. Slovo junák pochází od zakladatele českého skautingu, Antonína Benjamína Svojsíka, a přestože se odráží v názvu organizace, jako pojmenování členů hnutí je dnes většinou mladších skautů považováno spíše za archaismus.

Středisko, oddíl, družina

Skautské středisko je nejnižší právně uznávaná organizační jednotka hnutí, stará se o zázemí, provoz kluboven a finance. Každé středisko pod sebou sdružuje několik oddílů, které jsou základní výchovnou jednotkou – v rámci nich děti jezdí na většinu akcí, tráví spolu nejvíce času a nejlépe se znají. Oddíly jsou především podle věku rozděleny na družiny, v nichž probíhají každý týden schůzky.

Skaut, skautka, vlče, světluška, benjamínek, rover a rangers

Jsou to názvy jednotlivých výchovných kategorií rozdělených podle věku. Nejmladší jsou v našem oddíle děti od 4 let do konce první třídy – benjamínci. Starší děti, tj. od druhé třídy do cca 11 let, se nazývají světlušky (holky) a vlčata (kluci). Poté se z nich stávají skauti a skautky, kterými zůstanou až do patnácti. Mladí vedoucí zhruba do 25 let se sdružují ve vlastním „oddíle“ (roverském kmeni), se kterým pořádají vlastní akce; těm se říká roveři a rangers. Starším vedoucím se může říkat oldskauti nebo prostě jen vedoucí.

Vedoucí

Každá družina má dva až tři vedoucí, kteří jsou v nejbližším kontaktu s dětmi, protože pro ně připravují každotýdenní schůzky a jezdí s nimi na všechny akce. Oddíl vede oddílový vedoucí a oddílová rada složená z vedoucích družin, stejně tak středisko vede vedoucí střediska a středisková rada. Vedoucí vyšších organizačních jednotek musí mít povinně složenou vůdcovskou zkoušku, která je uznávána MŠMT, a čtyřicetihodinový kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí. Vedoucí družin jsou na svoji funkci připravováni skautskými kurzy (rádcovskými a čekatelskými).

Výlet, výprava, trojdeňák

Toto jsou názvy našich víkendových akcí. Nejkratší z nich je výlet, který je jednodenní a většinou v okolí Brna. Potkáme se v sobotu nebo neděli ráno, jdeme pěšky do přírody, ujdeme většinou šest až deset kilometrů a odpoledne se zase vrátíme. Výprava bývá delší, s přespáním; může být dvoudenní, trojdenní (té pak říkáme trojdeňák) nebo vícedenní. Naše tradiční vícedenní výprava jsou Podzimky, které trvají celé podzimní prázdniny.

Skautské ideály

Skauting není pouze volnočasový kroužek. Toto je naše poslání, které je zakotveno ve stanovách organizace Junák, český skaut:

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem.

Naše hodnoty jsou ukotvené ve skautském slibu a zákonu. Slib skládají členové dobrovolně, když se sami rozhodnou. Dodržování skautských zákonů není vynucováno ani kontrolováno, jde pouze o návod, jak se chovat v souladu se skautskými ideály.

Slib skautů a skautek

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.

+ dobrovolný dodatek „K tomu mi pomáhej Bůh“

Zákony skautů a skautek

1. Skaut je pravdomluvný
2. Skaut je věrný a oddaný
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
5. Skaut je zdvořilý
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
8. Skaut je veselé mysli
9. Skaut je hospodárný
10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích

Slib a zákony světlušek a vlčat

Jednodušší forma slibu a zákona pro světlušky a vlčata.

Slib vlčat

Slibuji, že se vynasnažím být poslušným vlčetem své smečky,
se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku,
že každý den vykonám dobry skutek.

(K tomu mi pomáhej Bůh)

Zákony vlčat

Vlče se nikdy nepoddá samo sobě,
vlče se vždy poddá starému vlku.

Slib světlušek

Slibuji, že se budu snažit hledat Pravdu a Lásku,
být prospěšná své vlasti a zachovávat zákony světlušek.

(K tomu mi pomáhej Bůh)

Zákony světlušek

1. Světluška mluví vždycky pravdu
2. Světluška je poslušná
3. Světluška pomáhá jiným
4. Světluška je statečná a veselá
5. Světluška je čistotná

Co s sebou na kterou akci?

Přehledný seznam toho, co se hodí mít s sebou na jednotlivé akce…

Schůzka:

  • pití (stačí 0,5 litru)
  • tužku nebo propisku a papír (nejlépe skautský deník)
  • šátek (obyčejný troj- nebo čtyřcípý na hry)
  • stezku (knížečka s úkoly, kterou děti dostanou na jedné z prvních schůzek)
  • uzlovačku (provázek v délce asi 120 cm, minimální tloušťky 4 mm; v nejhorším případě kus prádelní šňůry)
 • na sebe: sportovní a zašpinitelné oblečení, v létě pokrývku hlavy

Jednodenní výlet:

  • pití (1 až 1,5 litru), jídlo na celou dobu
  • tužku, papír, šátek, stezku, uzlovačku (vybavení na schůzku)
  • pláštěnku
  • v případě chladného počasí náhradní mikinu/větrovku
 • na sebe: pevné boty (nejlépe pohorky), sportovní a zašpinitelné oblečení, v létě pokrývku hlavy

Přespání:

  • pití (1,5 litru), jídlo podle pokynů
  • tužku, papír, šátek, stezku, uzlovačku (vybavení na schůzku)
  • pláštěnku
  • papuče
  • spacák, karimatku, baterku
  • misku/ešus, lžičku, hrnek, nůž
  • kartáček na zuby, hřeben
  • tepláky, jedno náhradní tričko, spodní prádlo, ponožky
  • oblečení na spaní
 • na sebe: pevné boty (nejlépe pohorky), sportovní a zašpinitelné oblečení, v létě pokrývku hlavy; věci sbalené v jednom batohu, který dítě unese!

Trojdeňák:

  • pití (1,5 litru), jídlo podle pokynů
  • tužku, papír, šátek, stezku, uzlovačku (vybavení na schůzku)
  • pláštěnku
  • papuče
  • spacák, karimatku, baterku
  • misku/ešus, lžičku, hrnek, nůž
  • kartáček na zuby, hřeben
  • tepláky, dvě náhradní trička, spodní prádlo, ponožky
  • oblečení na spaní
  • mikina
  • malý batůžek na výlet
 • na sebe: pevné boty (nejlépe pohorky), sportovní a zašpinitelné oblečení, v létě pokrývku hlavy; věci sbalené v jednom batohu, který dítě unese!